Občni zbor Društva vinogradnikov Trebnje

V nedeljo, 19.3.2017 na god Jožic in Jožetov smo imeli člani Društva vinogradnikov Trebnje letni občni zbor. Udeležilo se ga je lepo število naših članov. Izvedeli smo, kaj smo v preteklem letu naredili, (podrobno poročilo o delu društva je spodaj), kaj bo potrebno postoriti v prihajajočem letu, obravnavami smo finančni plan za leto 2017, podeljene so bile medalje in priznanja za najboljše ocenjena vina na društvenem ocenjevanju vin. Ker pa je letos v našem društvu volilno leto, smo izvolili nove člane v upravni in nadzorni odbor društva. V novem upravnem in nadzornem odboru imamo kar nekaj novih članov in upamo, da bodo prinesli nove predloge in ideje za delo v naslednjem štiriletnem obdobju.

Poročilo o delu Društva vinogradnikov Trebnje za leto 2016:

Izobraževanje naših vinogradnikov je prva skrb našega upravnega odbora. Pomoč pri izobraževanju smo iskali pri priznanih strokovnjakih v vinogradni­štvu in kletarjenju ter na KGZ Novo mesto in družbah, ki se ukvarjajo s fi­tofarmacevtskimi in enološkimi sred­stvi. 11.02.2016 je bil pod vodstvom gospoda Jožeta Simončiča izveden pri­kaz strokovne rezi, in sicer v vinogradu Marjana Krmelja v Šmavru. V tem vi­nogradu je bil 25.05.2016 izveden tudi prikaz pletve vinske trte, saj so takrat primerno ozelenele. Na Gradišču v vi­nogradu Štefana Zupančiča smo dne, 24.03.2016 spoznavali zaščito vinske trte proti boleznimi. Izobraževanje je potekalo pod vodstvom gospoda Gala Motore, predstavnika družbe Bayer. Dne 4.6.2016 smo organizirali strokov­no ekskurzijo po hrvaškem Zagorju, na kateri smo si ogledali posamezne vinograde in obiskali nekaj kleti. Spoz­navali smo, kako zagorski vinogradniki odpravljajo tegobe v vinogradih in kako vinarji kletarijo. Seveda pa ni šlo brez njihove kulinarike.

Obiskali smo Pomurski sejem Agra in sicer na torek, 23.8.2016, ki je bil na sejmu namenjen vinarjem. 15.9.2016 so se naši člani udeležili predavanja z naslovom Priprava na trgatev, ki se je odvijal v prostoru Cik-a. Predavanje je vodila gospa Ivanka Badovinac iz KGZ Novo mesto. Ko je mošt v sodih dozorel in se spremeni v mlado vino, smo imeli 27.11.2016 možnost sodelovati z vzor­ci vin na vodeni pokušini, ki jo je vodil gospod Samo Hudoklin. Na pokušini je bilo ugotovljeno, da noben vzorec mla­dega vina ni kazal znakov bolezni, kar je bilo zelo pohvalno. Naši kletarji so na pokušino prinesli 41 vzorcev mladih vin. Po gorah smo organizirali in izved­li štiri degustacije in sicer z namenom usposabljanja društvenih degustatorjev ter odkrivanja napak in morebitnih bo­lezni vin naših kletarjev. Za spremljanje vsebnosti žvepla in kislin v vinu smo v ta namen nabavili reagente in jih po ključu razdelili po gorah. Sledilo je še društveno ocenjevanje vin, na katere­ga so naši vinogradniki prinesli 139 vzorcev . Vzorce smo zbrali in ocenili v Stari gori v gostilni Opara. Ocenjevanje je potekalo v soboto, 04.03.2017. Oce­njevalna komisija je pod vodstvom Sa­mota Hudoklina ocenila vzorce žamet­ne črnine, cvička in dolenjskega belega vina. Komisija pod vodstvom Jožeta Si­mončiča pa je ocenjevala vse preostale vzorce vin in sicer vzorce dolenjskega rdečega vina, modre frankinje, laškega rizlinga, belega pinota, zelenega silvan­ca, chardonnaya, renskega rizlinga, sa­uvgnona, kernera, rumenega muškata, vzorce vin poznih trgatev, vin jagodne­ga izbora in penin. Sodelovali so pova­bljeni in domači degustatorji, ki so bili razdeljeni v dve skupini, komisiji. Na ocenjevanju je bilo ugotovljeno, da je bilo trinajst vzorcev vin ne ustreznih, kar predstavlja 9,35 %.

V letu 2016 smo bili vinogradniki ak­tivni tudi na drugih področjih. Prirejali smo različna družabna srečanja. Eno od teh je srečanje vinogradnikov ob drugi slavnostni rezi trt v Cvičkovi brajdi, ki je potekala 12.3.2016. Kljub nekoliko neugodnemu vremenu je bilo ob rezi prisotnih okoli štirideset članov našega društva. Dobre volje smo se pod stre­ho Igorja Udovča zadržali do poznega večera. Aktivni smo bili tudi v zimskih dneh, ko smo se pripravljali k organiza­ciji prireditve 44. Teden cvička, ki se je odvijal od 6.5.2016 do 8.5.2016 v Treb­njem. Društvo vinogradnikov Trebnje je pripravilo prireditveni prostor in organiziralo vinogradniško povorko, v kateri smo bili tudi prisotni. V pro­mocijske namene je bil 44. Teden cvič­ka nato predstavljen tudi v Ljubljani. V odlično izpeljani in odmevni prireditvi je sodelovalo preko petdeset članov. Naši člani društva so za predstavitev društva na Tednu cvička izdelali mobil­ni hran, v katerem so predstavljali naša vina. Uradna otvoritev hrama je pote­kala ob Cvičkovi brajdi dne, 9.6.2016. Ob tej priložnosti smo podelili prejeta odličja za vina, ocenjena v sklopu 44. Tedna cvička.

Med drugim smo se udeležili tudi po­vorke na prireditvi Iz trebanjskega koša ter nastopali z našim vinom in mobil­nim hramom. Z njim smo bili povablje­ni tudi na praznovanje 90. letnice delo­vanja trebanjske godbe. Tradicionalno že kar nekaj let zapovrstjo postavljamo klopotec pri Cvičkovi brajdi na Gradi­šču. Tudi v letu 2016 smo to z veseljem opravili in sicer 8. avgusta. V skladu s pravili društva smo 14. avgusta tudi postavili klopotec dobitniku najbolje ocenjenega cvička v društvu. 2016 je ta čast pripadla Jožetu Urbiču v vinski go­rici Rihpovec. Od 20.10. do 21.10.2016 smo bili s hramom prisotni v Ljubljani na sejmu Vino 2016. Namen sodelova­nja na tem sejmu je bil promocija 45. Tedna cvička, ki bo organiziran konec maja v Trebnjem. Nekateri naši člani so že sedaj vključeni v delo in organizacijo te prireditve.

Že kar priljubljen Valentinov pohod, ki je bil 24. po vrsti, so odlično organizira­li vinogradniki iz Rihpovca, Skrovnice in Zval. Pohodno progo, dolgo 7.9 km smo prehodili v petih urah. Pohod je, kljub novo zapadlemu snegu odlično uspel. Naše vinogradnice in vinogra­dniki so ob poti velikodušno poskrbeli za pogostitev pohodnikov.

Upravni odbor Društva vinogradni­kov Trebnje si je v letu 2016 prizade­val delovati v skladu s sprejetim letnim planom na občnem zboru, ki je bil or­ganiziran 20.03.2016. Za čim boljše de­lovanje društva smo se člani upravnega odbora sestali osem krat. Hvala članom upravnega odbora, nadzornega odbo­ra in posebno vsem tistim, ki ste v letu 2016 pripomogli k realizaciji različnih dogodkov in prireditev društva.

Povzetek štiri letnega delovanja uprav­nega odbora:

Potrebno je poudariti, da je upravni od­bor v štiriletnem mandatu deloval smi­selno in po načrtih dela, ki jih je sprejel na vsakem občnem zboru. Poleg že vseh utečenih dejavnosti iz prejšnjih let, smo v tem mandatu tekoče dejavnosti še nadgradili. Ena izmed teh je društvena degustacija po vinskih gorah, ko smo letno opravili kar štiri do pet degustacij. Na našo pobudo smo s pomočjo občine Trebnje pridobili potomko najstarejše trte na svetu iz Maribora, ki je bila po­sajena v prav tako na novo postavljeno Cvičkovo brajdo na Gradišču. Vanje so bile posajene še trte cvičkovih sort. Ker društvo še ni imelo društvenega prapo­ra, smo ga pridobili in razvili. Prav tako je na novo uvedena novost postavi­tev klopotca najboljšemu pridelovalcu cvička, ki je ugotovljen na društvenem ocenjevanju vin. Za predstavitvene na­mene je novost tudi izdelava mobilne­ga hrama, s katerim smo že nastopali na prireditvah, kot je bila cvičkarija v Trebnjem. Bili smo tudi med organiza­torji omenjene prireditve. (Predsednik DV Trebnje Božidar Bartolj)